Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Proces výberu dodávate?ov pre našu spolo?nos? a hodnotenie ich výkonnosti prebieha na základe objektívnych kritérií. Spolu s našimi dodávate?mi sa sna?íme optimalizova? naše produkty, zvyšova? konkurencieschopnos? a rozvíja? trvalé partnerstvo orientované na zákazníka.
 

Všeobecné podmienky pre dodávku tovaru

Ak sa chcete sta? našim dodávate?om, vyplňte tento formulár.

汤姆叔叔影院