Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

?iados? o zamestnanie

Súhlas so spracovaním osobnych údajov udeleny v súlade s ustanovením ?lánku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Eú) 2016/679 o ochrane fyzickych os?b pri spracúvaní osobnych údajov a o vo?nom pohybe takychto údajov, ktorym sa zru?uje smernica 95/46/ES (?alej len ?GDPR“) a zákona ?. 40/1964 Zb. Ob?iansky zákonník v znení neskor?ích predpisov (?alej len ?Súhlas“) Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s., so sídlom: 1. mája 71/36, 014 83 Byt?a, I?O: 35 962 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ?ilina odd. Sa, vlo?ka ?. 10613/L (?alej aj ?Prevádzkovate?“) je prevádzkovate?om informa?ného systému Uchádza?i o zamestnanie, v ktorom spracúva osobné údaje uchádza?ov o zamestnanie. (?alej len ?Dotknutá osoba“) 1. Ako Dotknutá osoba vyjadrujem svoj dobrovo?ny a vyslovny súhlas so spracovaním mojich osobnych údajov v rozsahu: ?ivotopis (?alej aj ?osobné údaje“) Prevádzkovate?om. 2. ú?elom spracúvania mojich osobnych údajov je vedenie evidencie uchádza?ov o zamestnanie u Prevádzkovate?a. 3. Doba trvania spracovania a uchovávania osobnych údajov v rozsahu ?ivotopis, je ur?ená a terminovaná na jeden rok, odo dňa udelenia tohto Súhlasu Dotknutej osoby. PODMIENKY SPRACúVANIA OSOBNYCH úDAJOV 4. Ako Dotknutá osoba ?alej ude?ujem Prevádzkovate?ovi súhlas na spracovanie a uchovávanie ?ivotopisu mojej osoby, ktory m??e Prevádzkovate? pou?i? na vy??ie uvedené ú?ely. 5. Tento súhlas ude?ujem v súlade s ustanovením ?lánku 7 GDPR a zákona ?. 40/1964 Zb. Ob?iansky zákonník v znení neskor?ích predpisov a beriem na vedomie, ?e súhlas platí a? do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania ú?elu spracúvania údajov, na ktory bol súhlas udeleny. Tento súhlas je dany najdlh?ie na obdobie jedného roka, odo dňa jeho udelenia. 6. Po uplynutí doby súhlasu nebudú osobné údaje Dotknutej osoby predmetom ?al?ieho spracúvania. 7. Zároveň vyhlasujem, ?e v súlade s ustanoveniami ?lánku 12 GDPR mi Prevádzkovate? v transparentnej a zrozumite?nej forme, formuloval jasne a jednoducho informácie uvedené v ustanoveniach ?l. 13 a 14 GDPR a v?etky oznámenia pod?a ?l. 15 a? 22 a ?l. 34 GDPR. 8. Vyhlasujem, ?e Prevádzkovate? mi poskytol informáciu o práve: a) po?adova? od Prevádzkovate?a prístup k osobnym údajom tykajúcim sa Dotknutej osoby pod?a ustanovenia ?lánku 15 GDPR, b) na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobnych údajov pod?a ustanovení ?lánkov 16, 17 a 18 GDPR, c) namieta? proti spracúvaniu osobnych údajov pod?a ustanovenia ?lánku 21 GDPR, d) namieta? automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a o práve, aby sa na mňa predmetné rozhodnutie nevz?ahovalo, v prípade, ak Prevádzkovate? spracúva osobné údaje vylu?ne automatizovanym rozhodovaním, vrátane profilovania pod?a ustanovenia ?lánku 22 GDPR, e) na prenosnos? osobnych údajov pod?a ustanovenia ?lánku 20 GDPR, f) poda? s?a?nos? alebo návrh na za?atie konania dozornému orgánu, ktorym je úrad na ochranu osobnych údajov, v prípade ak som priamo dotknutá na svojich právach pod?a ustanovenia § 100 zákona ?. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych údajov a o zmene a doplnení niektorych zákonov. 9. Vyhlasujem, ?e Prevádzkovate? ma upovedomil, ?e, v prípade nárokovania mojich práv ako Dotknutej osoby, ho m??em kontaktova? na mail: personal@kinexbearings.sk alebo telefonicky: 041/5556222. Zodpovednou osobou je Voj?ík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Ko?ice, I?O: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ko?ice I, odd.: Sro, vlo?ka ?.: 22270/V. 10. Beriem na vedomie, ?e Prevádzkovate? je v súlade s ustanovením ?lánku 34 GDPR, povinny bez zbyto?ného odkladu oznámi? mi poru?enie ochrany osobnych údajov, ak takéto poru?enie ochrany osobnych údajov m??e vies? k vysokému riziku pre moje práva. 11. Záverom vyhlasujem, ?e Prevádzkovate? mi poskytol informáciu o práve svoj súhlas so spracovaním osobnych údajov kedyko?vek odvola? pod?a ustanovenia ?lánku 7 bod 3 GDPR. 12. Sú?asne vyhlasujem, ?e som bol/a oboznámeny/á s aktivitami, za ú?elom ktorych bol tento súhlas udeleny, ako aj so sp?sobom spracovania mojich osobnych údajov.
Limit ve?kosti pre ka?dy súbor je 100 MB
captcha
Znovu na?íta?
汤姆叔叔影院