Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

V?aka motivácii našich zamestnancov vieme dosiahnu? nap?ňanie cie?ov a strategického plánu našej spolo?nosti. Motivovaný zamestnanec je pre nás spo?ahlivým ?lánkom našej slu?by poskytovanej zákazníkom, kde sa ka?dý jednotlivec svojou kvalitnou a efektívnou prácou podie?a na rozvoji našej spolo?nosti.

Odmeňujeme

 • Globálny motiva?ný program
 • Špeciálne motiva?né programy pre jednotlivé oddelenia, príp. definované skupiny
 • Zlepšovacie nápady a návrhy
 • ?ivotné a pracovné jubileá

Staráme sa o zamestnancov

 • príspevok zamestnávate?a na stravu
 • bohatý výber z viacerých druhov jedál vo vlastnej jedálni
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • jazykové kurzy

Pomô?eme príspevkom

 • pri finan?ne náro?nej lie?be po?as práceneschopnosti
 • pri narodení die?a?a
 • v ?a?kej finan?nej a ?ivotnej situácii
 • osamelému rodi?ovi

Myslíme na váš oddych a rodinu

 • wellness program: zabezpe?enie relaxa?ných slu?ieb – masá?e, sauna, plaváreň
 • ambulantná kúpe?ná lie?ba
 • organizácia športových aktivít
 • vstupenky a zájazdy na kultúrne podujatia
 • poznávacie zájazdy a výlety
 • akcie pre deti zamestnancov – Deň detí, Mikuláš
 • viano?né koncoro?né aktivity

Zále?í nám na Vašom názore

 • ka?doro?ne prieskum spokojnosti našich zamestnancov „MY“
汤姆叔叔影院