Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itými mí?nikmi. Nieko?ko desiatok rokov skúseností s konštrukciou a výrobou valivých lo?ísk sa v dnešnej dobe odzrkad?uje v postavení našej spolo?nosti na popredných miestach výrobcov a distribútorov týchto produktov, s dosahom po celom svete. Po?as rokov, ktoré spolo?nosti pribúdali, a nebolo ich málo, naša spolo?nos? prešla viacerými dôle?itými okamihmi. Rok 2018 nám všetkým prináša príle?itos? pripomenú? si nieko?ko dôle?itých momentov pre našu spolo?nos? v podobe jej okrúhlych výro?í.

Rok 1948 – Ako prvý si pripomenieme jeden z najdôle?itejších momentov pre našu spolo?nos?, ktorý sa stal na jeseň v roku 1948. Je to u? neuverite?ných 70 rokov od momentu kedy sa uskuto?nil slávnostný výkop a za?ala výstavba závodu na výrobu valivých lo?ísk v Kysuckom Novom Meste. Tento významný moment našej histórie prispel k výrobe prvého gu?kového lo?iska na Slovensku s ozna?ením 6204 u? o dva roky neskôr, v roku 1950.

Rok 1953 - Rozšírenie spolo?nosti o výrobný závod v Kysuckom Novom Meste zároveň obohatilo naše mo?nosti rozvíja? rôznorodos? nášho sortimentu. Pä? rokov po polo?ení základov sa nám rozšíril výrobný program závodu v Kysuckom Novom Meste aj o jednoradové val?ekové lo?iská. Naša spolo?nos? sa v?aka tomu pred 65 rokmi dostala do strojársky silnej pozície, kedy jej portfólio obsahovalo gu?kové a zároveň aj val?ekové lo?iská.

Rok 1958 – Nový sortiment však nebol jedinou pamätnou udalos?ou spolo?nosti týkajúcej sa zalo?eného závodu v Kysuckom Novom Meste. V roku 1958, datujúc sa desa? rokov po zalo?ení závodu a pä? rokov po za?iatku výroby jednoradových val?ekových lo?ísk, sa v areáli závodu zriadila samostatná výskumno–vývojová základňa. Je tomu tak u? 60 rokov od prvých inova?ných projektov našej spolo?nosti uskuto?nených v závode v Kysuckom Novom Meste.

Rok 1968 – O nieko?ko rokov neskôr sa sortiment opä? rozšíril o nové produkty. Bolo to presne vo štvrtom kvartáli roku 1968 ke? sa vo výrobnom závode v Byt?i za?al vyrába? prvý typ špeciálneho dvojradového gu?kového lo?iska pre textilný dopriadací bezvretenový stroj. Po rokoch úspešného vývoja lo?ísk v tejto oblasti a s terajším rozhodujúcim postavením na trhu dnes u? mô?eme hovori? o 50 ro?nej skúsenosti s výrobou špeciálnych lo?ísk pre aplikácie textilného priemyslu.

Rok 1978 – Posledný mí?nik, ktorý si v tomto roku pripomíname, je zároveň aj najmladší. Rok 1978 bol pre nás významným svojím prepojením so za?iatkom výroby špeciálnych lo?ísk pre vodné ?erpadlá spa?ovacích motorov do automobilov. V sú?asnosti tvoria naše portfólio pre tento segment rôznorodé technologické mo?nosti, avšak prvé naše výrobky pre tieto aplikácie boli pred 40 rokmi špeciálne dvojradové lo?iská, vyrábané v závode v Byt?i.

V?aka roku 2018 si prostredníctvom týchto momentov mô?eme zaspomína? na rozhodujúce udalosti v budovaní tradície našej spolo?nosti. Spomínajme tak spolu na roky úspechov a rozvoja našej spolo?nosti a doprajme si rovnako pestrú budúcnos?.

汤姆叔叔影院