Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distribútorom lo?ísk zna?ky KINEX pre oblas? ?elezni?ného priemyslu nielen v Ruskej federácii, ale aj ostatných krajinách patriacich do Eurázijskej hospodárskej únie (Bielorusko, Kazachstan, Arménsko a Kirgizsko).

Spolo?nos? KINEX BEARINGS  urobila tento krok  na základe dlhodobej úspešnej spolupráce so svojím distribútorom v RF a na základe obojstranného záujmu upevni? pozíciu zna?ky KINEX na ruskom trhu. Získaním podielu  v KINEX - RUS sa tak vytvoril predpoklad pre plynulý a postupne narastajúci objem dodávok lo?ísk KINEX  na  naplnenie potrieb  OEM trhu ako aj aftermarketu . V sú?asnosti  spolo?nos? KINEX BEARINGS poskytuje nadštandardnú podporu a popredajné slu?by nielen svojmu distribútorovi - dcérskej spolo?nosti, ale aj koncovým u?ívate?om lo?ísk KINEX  v ?elezni?nom priemysle v rámci technických konzultácii, poradenstva a školenia. Na druhej strane KINEX BEARINGS  o?akáva od priamych kontaktov s u?ívate?mi lo?ísk KINEX lepšie poznanie ich potrieb a po?iadaviek, ktoré budú podnetom na inovácie a vývoj nových lo?ísk  pre špecifické potreby tohto trhu.

Cie?om a snahou KINEX BEARINGS bude nadviaza? na historicky nadštandardnú spoluprácu a dodávky lo?ísk pre zákazníkov na  týchto trhoch, ktorá sa  bude rozvíja? na základe vysokej kvality a spo?ahlivosti lo?ísk KINEX a kvalitných  popredajných slu?bách zákazníkom na trhoch Eurázijskej hospodárskej únie.

汤姆叔叔影院