Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

 

S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnejší ve?trh pre ?elezni?ných dodávate?ov, ktorým je výstava InnoTrans. Pre túto platformu je charakteristické, ?e sa usporiada ka?dý párny rok na výstavisku v Berlíne – ?o dáva vystavovate?om v?dy príle?itos? dostato?ne sa pripravi?. V dňoch 18.9.-21.9.2018 tak mohli všetci výrobcovia spojení so ?elezni?nou technikou odprezentova? svoje inovatívne dopravné technológie, ?i u? to boli ich najnovšie vozidlá, ko?ajové vozidlá, komponenty, dopravné technológie alebo systémy.

InnoTrans sa bezpochyby stal najvä?šou prehliadkou dopravnej techniky na svete, ?o bolo mo?né sledova? aj v roku 2018. Po?et zú?astnených vystavovate?ov tento rok dosiahol a? 3 062 spolo?ností, o 57 viac ako v roku 2016, a ako ka?dý párny rok, nechýbali sme ani my - KINEX BEARINGS, a.s. Medzinárodný charakter tejto výstavy opä? zabezpe?il aj ve?mi vysokú medzinárodnú ú?as? vystavovate?ov, ktorá tvorila a? 62% z celkového po?tu vystavovate?ov, 1 910 spolo?ností. Berlínsky InnoTrans tento rok zároveň zaujal a? 161 157 návštevníkov z 149 rôznych krajín sveta.

Vystavova? na tejto prehliadke je mo?né v nieko?kých dostupných halách alebo dokonca aj priamo na ?elezni?nej trati, ?o v?dy zále?í aj od charakteru vystavovaných produktov ?i technológií. Náš sortiment lo?ísk sme tento rok vystavovali v hale 20 na ploche 60m2. Nebola to však len expozícia našich sú?asných produktov pre ?elezni?nú osobnú a nákladnú dopravu spolu s lo?iskovými skriňami, ale aj uká?ka vývoja nového produktu TBU – kompaktnej ku?elíkovej jednotky pre nápravy ?elezni?ných ko?ajových vozidiel.2 v hale 20. V expozícii sme sa prezentovali sortimentom lo?ísk pre ?elezni?nú osobnú dopravu spolu s lo?iskovými skriňami. Taktie? sme sa prezentovali vývojom nového produktu TBU – kompaktnej ku?elíkovej jednotky pre nápravy ?elezni?ných ko?ajových vozidiel.

汤姆叔叔影院