Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z bývalého ?eskoslovenska dobré meno a KINEX BEARINGS sa sna?í rozvíja? aktivity v tejto oblasti. Ka?doro?ne realizujeme pracovnú cestu, po?as ktorej sa uskuto?nia stretnutia s obchodnými partnermi a taktie? organizujeme konferencie pre koncových zákazníkov zo segmentu textilných a štandardných lo?ísk. Konferencie sú zamerané na prezentáciu spolo?nosti, produktov a zna?ky KINEX. Tejto cesty sa zú?astnili obchodný riadite? KINEX BEARINGS P. Schnelly, mana?ér predaja textilných lo?ísk P. Barka a mana?ér predaja štandardných lo?ísk M. ?erveňan spolu s našim zástupcom pre indický trh A. Vatsrajom. Na tejto ceste prezentovali výhody, technické parametre a nové technológie pou?ívané pri výrobe originálnych lo?ísk KINEX. Osobný kontakt a stála prítomnos? na tomto teritóriu je predpokladom efektívnej podpory našich partnerov a ?alšieho úspešného rastu predaja.

 
汤姆叔叔影院