Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

 

U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a slu?bám pre potreby ?elezni?nej dopravy Czech Raildays 2019. Výstava sa uskuto?nila v dňoch 11.-13.06.2019 v areáli nákladnej stanice ?elezni?nej stanice Ostrava hlavná stanica.

Tejto prehliadky dopravnej techniky sa zú?astnilo viac ako 190 vystavujúcich firiem. Z celkového po?tu viac ako 6000 návštevníkov tvorila odborná verejnos?  85%. KINEX BEARINGS, a.s. medzi nimi nechýbala ani tento rok, nako?ko  ?elezni?ný priemysel je odvetvie, pre ktoré smeruje najvä?šia ?as? produkcie spolo?nosti. V expozícii sme sa prezentovali hlavne sortimentom lo?ísk pre osobnú dopravu a trak?né motory ?elezni?ných ko?ajových vozidiel. Ú?as? na tejto akcii má pre KINEX BEARINGS ve?ký význam z h?adiska prezentácie spolo?nosti a jej ponúkaných  produktov v stredoeurópskom regióne. V priebehu výstavy sa uskuto?nilo ve?a obchodných stretnutí našich zástupcov so stálymi a potenciálnymi európskymi zákazníkmi.

 
汤姆叔叔影院