Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group

KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpila do skupiny CK Birla Group, a to spojením sa so spolo?nos?ou National Engineering Industries Ltd (NEI) – popredným výrobcom a vývozcom lo?ísk v Indii, cez jej dcérsku spolo?nos? vo Švaj?iarsku, NBC Global AG.

Toto zlú?enie s NEI umo?ní spolo?nosti KINEX BEARINGS sta? sa sú?as?ou viac ako 2.1 miliardového (EUR) konglomerátu CK Birla Group ako aj posilni? našu pozíciu na celosvetovom trhu lo?ísk. CK Birla Group je globálne renomovaná skupina prítomná naprie? piatimi kontinentmi, ktorá sú?asne spravuje 24 výrobných závodov s viac ako 20 000 zamestnancami. Táto skupina sa zameriava na lo?iskový trh cez spolo?nos? NEI – vyrábajúc viac ako 200 miliónov lo?ísk ro?ne vo viac ako 1 450 typoch.

Ako popredný dodávate? lo?ísk sme mali v?dy misiu poskytova? lepšie slu?by našim globálnych zákazníkom a táto fúzia nás privádza o krok bli?šie k dosiahnutiu tohto cie?a. Ke??e sa obe spolo?nosti, NEI a aj KINEX BEARINGS, špecializujú na iné lo?iskové aplikácie a produkty, veríme, ?e spojenie týchto spolo?ností a vstup KINEX BEARINGS do skupiny CK Birla Group poskytne našim klientom omnoho širšiu dostupnos? nášho produktového portfólia, efektívnejšie výrobné kapacity a silnejšiu teritoriálnu podporu.

 

Krátko o KINEX BEARINGS, a.s.

KINEX BEARINGS, a.s. je významným globálnym dodávate?om štandardných a špeciálnych valivých lo?ísk pre rôzne priemyselné aplikácie s dosahom do vyše 80 krajín. Táto spolo?nos? zamestnáva viac ako 1 000 zamestnancov a má viac ako 100 rokov skúseností so strojárstvom a výrobou lo?ísk. Špecializuje sa vo výrobe špeciálnych lo?ísk pre ?elezni?ný a textilný priemysel, špeciálne lo?iská do vodných ?erpadiel automobilov, lo?iská pre priemyselné odvetvia a lo?iskové riešenia pre letectvo. Spolo?nos? má sídlo na Slovensku, kde vyrába produkty širokého portfólia v dvoch výrobných závodoch (Byt?a a Kysucké Nové Mesto). www.portalwm.com

 

Krátko o NEI (National Engineering Industries Ltd)

Zalo?ená v roku 1946 so sídlom v Jaipur, National Engineering Industries Ltd (NEI) je renomovaná za svoju dokonalos? v kvalite a schopnosti dodania. Lo?isková výroba NEI distribu?ne pokrýva celú Indiu a 30 ostatných krajín naprie? piatimi kontinentmi. S po?tom 2 800 zamestnancov a štyrmi výrobnými závodmi v Jaipur, Newai (Rajasthan), Manesar (Haryana) a Savli (Gujarat) je NEI vybavená globálnymi výrobnými mo?nos?ami, procesmi a jedným z najlepších R&D stredísk v krajine. www.nbcbearings.com

汤姆叔叔影院