Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Sme strojárska spolo?nos? zameraná na vývoj a výrobu:

 • radiálnych jednoradových gu?kových a val?ekových lo?ísk a ich komponentov pre strojársky a ko?ajový priemysel a výrobou obrábacích strojov a špeciálneho náradie vo VP KNM,
 • špeciálnych dvojradových gu?kových a val?ekových lo?ísk pre automobilový, textilný a letecký priemysel vo VZ KBY,
 • všeobecnú strojársku výrobu, výrobu náradia, komponentov pre letecký a zbrojársky priemysel a výrobu a montá? oce?ových konštrukcií v prevádzke MACHINERY.

Hlavným záujmom spolo?nosti KB je uspokojenie potrieb zákazníkov pri trvalom zni?ovaní negatívnych vplyvov na ?ivotné prostredie a spotrebu energií vo výrobných procesoch. Spolo?nos? KB vytvára bezpe?né a zdravé pracovné podmienky pre svojich zamestnancov.

Pre realizáciu tohto zámeru sa vedenie spolo?nosti KB zaväzuje:

 • chráni? ?ivotné prostredie formou prevencie, zni?ovaním alebo riadením produkcie odpadov, emisií do ovzdušia, zne?is?ujúcich látok do vody a pôdy, mno?stva pou?ívaných jedov vo výrobe
 • zaisti? bezpe?né a zdravé pracovné podmienky, týkajúce sa prevencie pracovných úrazov a poškodenia zdravia zamestnancov na všetkých pracoviskách a pri všetkých ?innostiach
 • dodr?iava? záväzky vyplývajúce z právnych predpisov ako aj záväzky vyplývajúce z dobrovo?ných dohôd prijatých v rámci spolo?nosti KINEX BEARINGS, a.s. v oblasti ochrany  ?ivotného prostredia, pou?ívania energií a v oblasti zaistenia bezpe?ného a zdravého pracovného prostredia
 • pri zavádzaní nových technológií a modernizácii zariadení ú?innými opatreniami sústavne zni?ova? zdroje zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia a navrhova? produkty a výrobno-technologické procesy takým spôsobom, aby bol minimalizovaný ich ne?iaduci vplyv na ?ivotné prostredie a vznik environmentálnych a energetických aspektov pri výrobe, distribúcii, pou?ití, likvidácii a recyklácii produktov a polotovarov.
 • spolupracova? s externými poskytovate?mi a zmluvnými partnermi, podporova? nákup energeticky ú?inných produktov a slu?ieb a podie?a? sa na systémovom riadení ochrany ?ivotného prostredia, hospodárenia s energiami a vy?adova? dodr?iavanie právnych predpisov a noriem zabezpe?ujúcich podmienky bezpe?nej práce.
 • zabezpe?ova?, zvyšova? a trvalo zdokona?ova? úroveň riadenia systému bezpe?nosti a ochrany zdravia pri práci s cie?om odstráni? nebezpe?enstvá a zní?i? riziká na zdraví vplyvom technologických procesov, technických zariadení, ?udského faktora a pracovného prostredia
 • na základe analýzy zistených nebezpe?enstiev, ohrození a rizík vytvára? pracovné podmienky a cie?om eliminova? všetky nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku
 • rozvíja? povedomie zamestnancov a tým ich motivova? k posilneniu zodpovednosti za environmentálne správanie a hospodárenie s energiami
 • vies? otvorený dialóg s verejnos?ou, orgánmi štátnej správy a samosprávy, záujmovými skupinami v oblasti ?ivotného prostredia, hospodárenia s energiami a bezpe?nosti ochrany zdravia pri práci
 • spolupracova? so zamestnancami a ich zástupcami, poskytova? vhodné a zodpovedajúce finan?né, personálne a ?asové zdroje pre realizáciu opatrení realizácie politiky
 • na základe tejto politiky prijíma? ka?doro?ne ciele pre daný kalendárny rok
 • udr?iava? a neustále zlepšova? zavedený systém mana?érstva zalo?ený na medzinárodných normách ISO 14 001, ISO 50 001 a ISO 45 001 tak, aby sa zabezpe?ila jeho trvalá vhodnos?, adekvátnos? a efektívnos?

Vedenie spolo?nosti plne podporuje vyhlásenú environmentálnu  a energetickú politiku a politiku BOZP, ktorá je vhodná pre ú?ely a kontext organizácie, vrátane povahy, rozsahu, environmentálnych a energetických dopadov, nebezpe?enstiev a rizík, ktoré vyplývajú z jej ?inností, produktov a poskytovaných slu?ieb. Pri jej plnení sa zaväzuje, ?e bude túto politiku dodr?iava? a jej dodr?iavanie bude vy?adova? aj od zamestnancov spolo?nosti, externých poskytovate?ov a všetkých relevantných zainteresovaných strán.

汤姆叔叔影院