Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Viac ako 100 rokov skúseností v strojárstve a lo?iskovej výrobe

Strojárenská výroba v Byt?i má viac ako 100 ro?nú históriu. U? v roku 1893 bola vyrobená prvá priemerka na drevo, ?o je mo?né pova?ova? za za?iatok strojárskej výroby v Byt?i. Firemná história sa za?ala písa? v roku 1906, kedy bola do registra zapísaná spolo?nos? Pova?ský ?elezopriemysel. Spolo?nos? prešla zlo?itým vývojovým procesom a pod terajším firemným menom KINEX bola zaregistrovaná v roku 1960.

Po?as historického vývoja sa štruktúra výrobného programu postupne menila. Prvé lo?isko vyrobené na Slovensku pochádzalo z výrobného závodu v Kysuckom Novom Meste a z výrobnej linky zišlo v roku 1950. Spo?iatku sa v tomto závode vyrábali gu?ky a gu?kové lo?iská a neskôr pribudli aj val?eky a val?ekové lo?iská. K?ú?ovým rokom pre tento závod bol rok 1959, kedy sa za?alo s výrobou lo?ísk pre nápravy ko?ajových vozidiel, ktorá pretrváva dodnes.

V závode v Byt?i sa lo?isková výroba spustila v roku 1965, kedy sa za?ali vyrába? jednoradové gu?kové lo?iská. V roku 1968 sa sortiment rozširuje o špeciálne dvojradové lo?iská pre textilný priemysel a postupne pribudli lo?iská pre vodné ?erpadlá spa?ovacích motorov (1978) a lo?iská pre ulo?enie stredu bicyklov (1987).

Výrobné závody prešli za?iatkom devä?desiatych rokoch transformáciou a v sú?asnosti patria do lo?iskovej skupiny KINEX BEARINGS. Od 1.9.2000 sa k spolo?nosti KINEX pri?lenila spolo?nos? ZVL Skalica, a.s. ako výrobný závod. V roku 2008 bola do Byt?e presunutá výroba leteckých lo?ísk zo závodu v Skalici a výroba v tamojšom závode bola ukon?ená.

V sú?asnosti sa výroba v závode v Byt?i orientuje na výrobu lo?ísk pre textilný priemysel, pre vodné pumpy spa?ovacích motorov a výrobu lo?ísk pre letecký priemysel. Kysucký závod je zameraný na lo?iská pre ?elezni?ný priemysel a štandardný katalógový sortiment.

汤姆叔叔影院