Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

 

ETICKÝ 

KÓDEX 

 

KINEX BEARINGS, a.s. vedomá si dôle?itosti etického správania sa v hospodárskych a medzi?udských vz?ahoch a v rámci zabezpe?enia prevencie proti nekalému ?i protizákonnému jednaniu, vrátane vyvarovania sa prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti spolo?nosti, prijíma tento Etický kódex:

 

NULOVÁ TOLERANCIA NEETICKÉHO A PROTIPRÁVNEHO KONANIA

 • KINEX BEARINGS, a.s. vyznáva vysoké mravné hodnoty a zásady a kladie dôraz na dodr?iavanie právnych predpisov a zákonných noriem.
   
 • KINEX BEARINGS, a.s. netoleruje akéko?vek protiprávne, neetické ?i nekalé konanie.
   
 • Ka?dý zamestnanec je povinný pracova? riadne pod?a svojich síl, znalostí a schopností a vyvarova? sa akémuko?vek konaniu, ktoré by mohlo ohrozi? oprávnené záujmy KINEX BEARINGS, a.s., ?i jeho majetok.

 

OCHRANA DOBRÉHO MENA SPOLO?NOSTI

 • KINEX BEARINGS, a.s. je spolo?nos? s dlhoro?nou tradíciou a menom, ktoré je medzi širokou verejnos?ou pojmom a stalo sa synonymom pre produkty, ktoré KINEX BEARINGS, a.s. vyrába.
   
 • Zamestnanci dbajú na udr?aní dobrého mena spolo?nosti a vyvarujú sa akémuko?vek konaniu, ktoré by mohlo dobré meno spolo?nosti ohrozi? ?i poškodi?.
   
 • Zamestnanci zachovávajú ml?anlivos? o skuto?nostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania a ktoré v záujme spolo?nosti nemô?u zdie?a? tretím osobám.
 

PREVENCIA NEETICKÉHO A PODVODNÉHO KONANIA

 • Všetky svoje rozhodnutia pri plnení svojich pracovných povinností robia zamestnanci KINEX BEARINGS, a.s. v prospech a v súlade s najlepšími záujmami KINEX BEARINGS, a.s.
   
 • Zamestnanci nemô?u pri výkone svojej práce zoh?adňova? osobné záujmy ?i prospech na úkor záujmu a prospechu KINEX BEARINGS, a.s.
   
 • Zamestnanci neprijmú ?i neposkytnú dar ?i pohostenie, ktoré by mohlo do budúcna vytvára? záväzok vo?i pôvodcovi daru alebo pohostenia, alebo len náznak takého záväzku so zoh?adnením zdravého rozumu, miestnych zvyklostí ?i praxe.
   
 • Zamestnancom, obchodným partnerom i zákazníkom KINEX BEARINGS, a.s. je umo?nené upozorni? na neetické ?i podvodné konanie k tomu zavedenými postupmi.
 

KVALITA DODÁVATE?OV = KVALITA PRODUKTOV = SPOKOJNOS? ZÁKAZNÍKOV

 • KINEX BEARINGS, a.s. si je vedomý dôle?itosti ?udského potenciálu, nielen v podobe svojich zamestnancov, ale i svojich dodávate?ov a zákazníkov.
   
 • KINEX BEARINGS, a.s. a jeho zamestnanci sú odborníkmi vo svojom odbore a rešpektujú oprávnené záujmy a po?iadavky svojich obchodných partnerov.
   
 • Ústretovos? a korektné vz?ahy sú základom obchodného úspechu.
   
 • Dodávatelia sú vyberaní s vysokou starostlivos?ou, aby bol dodr?aný maximálny štandard kvality produktov k spokojnosti zákazníkov.
   
 • Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. je dr?ite?om certifikátov ISO 9001; ISO 14001; ISO/TS 16949; AS 9001; OHSAS 18001; NADCAP, IRIS, TSI.
 

ZÁVÄZNOS? ETICKÉHO KÓDEXU

 • Etický kódex KINEX BEARINGS, a.s. je záväzný nielen pre zamestnancov, ale po?iadavka dodr?iavanie princípov v ňom uvedených bude prenášaná aj na obchodných partnerov KINEX BEARINGS, a.s.
   
 • V nadväznosti na Etický kódex KINEX BEARINGS, a.s. sa prijímajú vykonávacie pravidlá k Etickému kódexu, ktorých cie?om je stanovi? podrobnejšie zásady a pravidlá pre jeho zavedenie a dodr?iavanie v spolo?nosti KINEX BEARINGS, a.s.
汤姆叔叔影院