Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Sme strojárska spolo?nos? zameraná na vývoj a výrobu:

 • radiálnych jednoradových gu?kových a val?ekových lo?ísk a ich komponentov pre strojársky a ko?ajový priemysel a výrobou obrábacích strojov a špeciálneho náradie vo VP KNM,
 • špeciálnych dvojradových gu?kových a val?ekových lo?ísk pre automobilový, textilný a letecký priemysel vo VZ KBY,
 • všeobecnú strojársku výrobu, výrobu náradia, komponentov pre letecký a zbrojársky priemysel a výrobu a montá? oce?ových konštrukcií v prevádzke MACHINERY.

 

Uvedomujeme si, ?e dôvera, spokojnos? našich zákazníkov a bezpe?nos? našich výrobkov sú  najdôle?itejšie ciele spolo?nosti KINEX BEARINGS napomáhajúce pri získavaní konkuren?nej výhody.

 

 

Preto stanovujeme nasledovnú politiku kvality a bezpe?nosti:

 • kvalitou , bezpe?nos?ou produktov a poskytovaných slu?ieb udr?iava? a zvyšova? dôveru a spokojnos? zákazníkov,
 • úrovňou spolupráce, zalo?enou na korektných, dlhodobých, otvorených a vzájomne výhodných vz?ahoch udr?a? a získa? nových zákazníkov v oblasti automobilového, ?elezni?ného, leteckého, textilného, stavebného a strojárskeho priemyslu,
 • systém mana?érstva kvality udr?iava? tak, aby bol ú?inný, efektívny, zdokona?ova? ho pod?a po?iadaviek zákazníkov, zákonných/ aplikovate?ných po?iadaviek a vlastných potrieb,
 • v záujme dosahovania kvality a bezpe?nosti produktov a poskytovaných slu?ieb uplatňova? prevenciu a stratégiu nulových chýb,
 • pokra?ovaním rozvoja ?inností, ktoré nadväzujú na dosahované výsledky a tradície spolo?ností, optimalizáciou výrobných procesov, zavádzaním nových technológií, modernizáciou strojného vybavenia, vyu?ívaním schopností a skúseností zamestnancov zvyšova? spokojnos? zákazníkov, bezpe?nos? v automobilovom, ?elezni?nom , v leteckom a v stavebnom priemysle, ako aj prosperitu majite?ov a zamestnancov,
 • vo všetkých procesoch a ?innostiach realizova? stratégiu trvalého zlepšovania s cie?om zvyšovania kvality, hodnoty produktov, bezpe?nosti produktov a poskytovaných slu?ieb pre zákazníka,
 • riadi? všetky procesy so zámerom zni?ovania rizík a negatívnych dopadov na zákazníka,
 • rozvíja? partnerské vz?ahy a spoluprácu s rozhodujúcimi externými poskytovate?mi a relevantnými zainteresovanými stranami s cie?om ich kladného vplyvu na kvalitu a konkurencieschopnos? našich produktov a poskytovaných slu?ieb,
 • zvyšova? povedomie zamestnancov o zodpovednosti za kvalitu a bezpe?nos? ich výstupov, neustále rozvíja? ich odborné znalosti, povedomie o kvalite formou vzdelávania, tréningu a motiváciou na všetkých úrovniach,
 • udr?iava? a zlepšova? zavedený systém mana?érstva kvality zalo?ený na medzinárodných normách ISO 9001, DIN EN 15 085-2, IATF 16 949, AS 9100 D, EN ISO 3834-2, STN EN 1090-1,2 a normy ISO/TS 22 163.

 

Vedenie spolo?nosti plne podporuje vyhlásenú politiku kvality a bezpe?nosti. Pri jej plnení sa zaväzuje, ?e bude túto politiku dodr?iava? a jej dodr?iavanie bude vy?adova? od zamestnancov spolo?nosti, externých poskytovate?ov a všetkých zainteresovaných strán.

汤姆叔叔影院