Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Výroba lo?ísk pod ozna?ením KINEX je realizovaná v 2 závodoch so sídlom na Slovensku. Sortiment lo?ísk zah?ňa široké portfólio typov a modifikácií. KINEX lo?iská sú vyrábané v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO. Závody lo?iskovej divízie sú certifikované spolo?nos?ou RWTUV a majú zavedený systém riadenia kvality pod?a ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, AS 9100 a IRIS. Vysoká kvalita výrobkov je zaru?ená strojovým parkom, progresívnou technológiou výroby a vysokokvalifikovaným personálom.

Neoddelite?nou sú?as?ou výroby je aj zabezpe?ovanie technickej prípravy ako je:

 • konštrukcia a výroba lisovacích zariadení a nástrojov
 • konštrukcia a výroba rezných nástrojov a upína?e
 • konštrukcia a výroba strojov a strojných zariadení
 • generálne opravy, rekonštrukcie a modernizácie strojov

Tieto ?innosti sú zabezpe?ované v spolo?nosti Strojáreň s.r.o., ktorá je za?lenená v KINEX-KLF, a.s. Kysucké Nové Mesto.
 

Pri výrobe lo?ísk sú pou?ívané nasledovné technológie:

 • kovanie
 • rozvalcovanie za studena
 • lisovanie
 • sústru?enie
 • frézovanie
 • tepelné spracovanie
  • kalenie
   • celoobjemové
   • induk?né
  • ?íhanie
 • povrchová úprava
  • fosfátovanie
  • zinkovanie
  • chromátovanie
  • tryskanie
 • brúsenie
 • superfinišovanie
 • montá? 


 

汤姆叔叔影院