Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Výskum a vývoj je zabezpe?ovaný vlastným vysokokvalifikovaným kolektívom vývojových pracovníkov v úzkej spolupráci so zákazníkmi a externými partnermi. Inovácia výrobkov je zalo?ená na vlastných dlhoro?ných skúsenostiach a vedomostiach zamestnancov a spolupráci s univerzitami. Taktie? sú do všetkých výrobkov aplikované najnovšie poznatky z materiálového in?inierstva a vlastného know-how z oblasti tepelného spracovania a obrábania kovov.


V materiálovej oblasti sa vývoj zaoberá aplikáciou:

 • nových lo?iskových materiálov
 • nových typov materiálov plastových klietok
 • technickej keramiky
 • valivých teliesok
 • povlakovaných materiálov
 • špeciálnych mazív a tribológie
 • zni?ovaním trenia a energetických strát v eko-dizajne nových výrobkoch 
   

Testovanie a skúšobníctvo

Technické zdroje na skúšanie špeciálnych lo?ísk

Na skúšanie lo?ísk je vybudované skúšobné laboratórium lo?ísk vybavené skúšobnými zariadeniami na overovanie ?ivotnosti metódami pod?a renomovaných výrobcov automobilov.
Na špeciálne skúšky sú pou?ívané jednoú?elové skúšobné zariadenia konštruované špeciálne pre daný typ skúšky.

stend na ur?ovanie ?ivotnosti lo?ísk Fordovou skú?kou   

Technické zdroje na skúšanie jednoradových lo?ísk

 • skúšky ZDÚ katalógových lo?ísk v rozsahu Ø d = 15 - 130 mm, Ø D = 16 - 250 mm
 • skúšky ZFO katalógových lo?ísk v rozsahu ø d = 25 - 45 mm, ø D = 68 - 120 mm
 • funk?né skúšky katalógových lo?ísk v rozsahu ø d = 25 - 85 mm, ø D = 47 - 130 mm
 • skúšky ?ivotnosti lo?ísk pre ko?ajové vozidlá ø d = 120 - 130 mm, ø D = 240 - 250 mm
 • hodnotenie úrovne vibrácií lo?ísk od ø d = 10 - 100 mm, ø D = 10 - 160 mm    

 

Rozbor materiálu

Na metalografické rozbory je vyu?ívaná špi?ková technika od svetových dodávate?ov (spektrálna analýza, mikrotvrdometria, vyšetrovanie štruktúr).

 

 
汤姆叔叔影院