Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Oznam o zlú?ení podnikov

Oznam o zlú?ení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, ?e 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné vystavy

Letné textilné vystavy

Tohto roku sa spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. zú?astnila dvoch ve?trhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  U? po 20–ty krát sa uskuto?nila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Náv?teva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z poh?adu spolo?nosti KINEX BEARINGS ve?mi dôle?itý a perspektívny. Historicky v Indii mali lo?iská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre ?elezni?ný priemysel opä? teši? na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spolo?nosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

Okrúhle vyro?ia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spolo?nos?, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ro?nú tradíciu, si u? historicky prešla nemálo dôle?itý ...

Download prospektov

 

 

Clean Advantage

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

 

Prevádzkovate?

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s., I?O: 35 962 623, sídlo: 1. mája 71/36, 014 83 Byt?a (?alej len „Prevádzkovate?“), je prevádzkovate?om všetkých informa?ných systémov, v ktorých  dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a ktoré spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Prevádzkovate? postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, pri?om v maximálnej miere dbá na ochranu súkromia dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté, a ktoré spracúva.

 

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je sú?as?ou ?innosti Prevádzkovate?a. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by svojim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnú? svoje slu?by v po?adovanom rozsahu.


Základ pre spracovanie osobných údajov

Sú?asná právna úprava umo?ňuje Prevádzkovate?ovi spracováva? osobné údaje na základe viacerých právnych základov. K spracúvania osobných údajov dochádza najmä na základe právneho predpisu (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, ?e aj bez Vášho súhlasu mô?eme spracúva? Vaše osobné údaje pre ú?ely výkonu našej ?innosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vz?ahujúce sa na našu ?innos? (slu?bu).

 

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

 

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Nami spracúvané Vaše osobné údaje mô?u by? spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, ?e je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vo?i Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich slu?ieb. Pri výbere týchto partnerov v?dy dbáme na to, aby bol zaru?ený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

 

Osobné údaje dotknutej osoby mô?u by? spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov mô?e nasta? len do tretích krajín, ktorých právny re?im pova?uje Európska komisia za zabezpe?ujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

 

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovate? spracováva Vaše osobné údaje bu? manuálne alebo za vyu?itia elektronických systémov. Prevádzkovate? prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola ?o najvyššia.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. po?adova? od prevádzkovate?a prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 2. na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 3. namieta? proti spracúvaniu osobných údajov
 4. na prenosnos? osobných údajov,
 5. poda? s?a?nos? alebo návrh na za?atie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
 6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedyko?vek odvola?.

 

Akéko?vek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám mô?ete zasla? na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete ma? nain?talovany JavaScript. alebo priamo na adresu prevádzkovate?a.

 

Prevádzkovate? je povinný bez zbyto?ného odkladu oznámi? dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov mô?e vies? k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

 

Zodpovedná osoba

Prevádzkovate? týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je spolo?nos? Voj?ík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, I?O: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vlo?ka ?.: 22270/V, kontaktné údaje - email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete ma? nain?talovany JavaScript.

汤姆叔叔影院