Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

KINEX BEARINGS patrí medzi významných európskych dodávate?ov štandardných a špeciálnych valivých lo?ísk pou?ívaných v jednotlivých ulo?eniach agregátov motorových vozidiel.

Úspech našej spolo?nosti je zalo?ený na špi?kovej kvalite výrobkov a výrobného procesu, ve?kej inova?nej sile a schopnosti rýchlo reagova? na po?iadavky zákazníkov. Pou?itie metód ako virtuálna simulácia, výroba prototypov pre funk?né skúšky a vlastné skúšobné zariadenia zni?ujú ?as vývoja a zais?ujú najvyššiu mo?nú kvalitu výrobkov.

Výrobky:

 • špeciálne dvojradové lo?iská pre vodné pumpy
 • jednoradové gu?kové lo?iská
 • špeciálne jednoradové gu?kové lo?iská
 • ihlové lo?iská
 • špeciálne jednoradové val?ekové lo?iská

Aplikácie:

 • prevodovky
 • ulo?enia ozubeného kolesa piateho prevodového stupňa
 • alternátory a dynamá
 • štartéry
 • vodné pumpy
 • spojky

katalóg pre automobilový priemysel na stiahnutie (ve?kos? 2,8 MB)

 

汤姆叔叔影院