Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Hlavnou úlohou leteckej divízie KINEX je ponúknu? zákazníkom komplexné riešenia v oblasti dodávok špeciálnych lo?ísk a poskytovaných slu?ieb pre letecký priemysel. Letecká divízia KINEX je integrovanou základňou pre výskumno-vývojové, technické, konzulta?né, výrobné, obchodné a servisné ?innosti.

Za?iatok výroby leteckých a špeciálnych lo?ísk sa datuje do roku 1964. Certifikáciou pod?a medzinárodnej normy AS 9100 sa KINEX zaradil medzi významných dodávate?ov lo?ísk pre letecký priemysel.  Výroba lo?ísk pre aplikácie pou?ívané v leteckom priemysle sa riadi špeciálnymi technickými, výrobnými a kontrolnými predpismi. Zriadené pracovisko je vybavené najmodernejším technologickým a strojovým vybavením sp?ňajúcim prísne normy a po?iadavky na výrobu pre letecký priemysel.

Okrem výroby leteckých lo?ísk je KINEX dr?ite?om certifikátu pod?a medzinárodnej normy AS 9100 aj pre proces tepelného spracovania a zároveň poskytuje komplexné slu?by v oblasti špeciálnych procesov pre letecký priemysel prostredníctvom moderných špeciálnych kontrolných zariadení – MPI, FPI, EDDY a kontrolu leptaním.
 

Výrobky:

 • jednoradové gu?kové lo?iská
 • jednoradové gu?kové lo?iská s viacbodovým stykom a deleným vnútorným krú?kom
 • jednoradové gu?kové lo?iská s kosouhlým stykom
 • dvojradové gu?kové lo?iská s kosouhlým stykom
 • jednoradové val?ekové lo?iská

Aplikácie leteckých lo?ísk:

 • prúdové a turbovrtu?ové motory
 • skriňa pohonov
 • ulo?enia hlavných rotorov
 • rota?né ?asti reduktorov
 • pomocné energetické jednotky
 • štartovacie jednotky
 • klimatiza?né systémy
 • hydraulické a palivové ?erpadlá

katalóg lo?ísk pre letecký priemysel vo formáte PDF na stiahnutie (ve?kos? 6,3 MB)

 

 

 

汤姆叔叔影院