Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Vývoj týchto lo?ísk úzko súvisí s riešením ulo?enia najdôle?itejších prvkov textilných strojov. Ich pou?itie sa neobmedzuje len na textilné stroje, ale aj pre prístrojovú techniku.

Špeciálne dvojradové gu?kové lo?iská pre textilné stroje sú dimenzované pre vysoké frekvencie otá?ania a pomerne malé za?a?enie. Vyzna?ujú sa vysokou presnos?ou rozmerov a spo?ahlivos?ou chodu, ?o zaru?uje ich ve?kú ú?itkovú hodnotu.
Tieto lo?iská sú dodávané pod?a po?iadaviek odberate?ov doplnené i o niektoré ?alšie sú?iastky, napr. pru?né ulo?enia. V niektorých prípadoch ide o kompletné integrované lo?iskové celky, ktoré umo?ňujú technologicky a ekonomicky efektívnejšiu výrobu textilných strojov.

Výrobky:

  • špeciálne dvojradové gu?kové lo?iská pre textilné stroje
  • špeciálne dvojradové gu?kové lo?iská pre prístrojovú techniku
  • jednoradové val?ekové lo?iská typu VL
  • jednoradové gu?kové lo?iská rozoberate?né typu E
  • jednoradové val?ekové lo?iská pre prístrojovú techniku

Aplikácie:

  • krutné jednotky tvarovacích textilných strojov
  • bezvretenové dopriadacie textilné stroje – ulo?enie spriadacej komory a vy?esávacieho kotú?a
  • ulo?enie textilných vretien

katalóg pre textilný priemysel na stiahnutie (SK, EN, CN)(ve?kos? 5,6 MB)

 

汤姆叔叔影院