Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Pri návrhu a úspešnej realizácií Vašich projektov sa ?asto stretávate z nedostatkom znalostí a potrebou konzultácií v rámci znalostí v rôznych technických oblastiach, ktoré vo Vašej spolo?nosti jednoducho nemáte.

Spolo?nos? KINEX BEARINGS, a.s. ako jeden z popredný svetových výrobcov valivých lo?ísk v Európe so širokým portfóliom výrobkov a dlhodobou históriou Vám podáva pomocnú ruku pri inovatívnych riešeniach konštrukcie strojov a zariadení v oblasti konštrukcie, výpo?tov únosností a modelovanie zostáv ?asti strojov a zariadení.

Technicko – poradenské slu?by spolo?nosti KINEX BEARINGS, a.s. disponujú skúsenými in?iniermi, projektovými mana?érmi a dizajnérmi, ktorí svojimi znalos?ami a skúsenos?ami sú ochotní poskytnú? podporu v oblastiach konštrukcie lo?ísk, návrhu dizajnu a výpo?tov lo?ísk, montá?e a demontá?e lo?ísk, zis?ovaní prí?in vypadnutia lo?ísk v prevádzke a poskytnú? podporu po?as celého ?ivotného cyklu Vašich produktov.

Technicko-poradenské slu?by spolo?nosti KINEX BEARINGS, a.s. u? pomohli mnohým našim zákazníkom pri:

  • optimalizovaní kvality a výkonnosti dizajnov
  • h?adaní hlavných prí?in zlyhania lo?ísk a strojov
  • pri urýchlení doby uvedenia výrobku  na trh svojimi znalos?ami a skúsenos?ami
  • pri montá?i lo?ísk do špeciálnych výrobkov poskytnutím u?ito?ných informácií, pokynov a odporu?ením mechanických a hydraulických montá?nych pomôcok a zariadení

Konštruk?no-technologické oddelenie zabezpe?uje navrhovanie nových produktov a nových procesov v oblasti lo?ísk.

Hlavné ?innosti sú:

  • výpo?ty statickej a dynamickej únosnosti
  • modelovanie zostáv
  • konštruovanie lo?ísk

Na tieto ?innosti pou?íva skúsený kolektív vývojových pracovníkov výkonnú výpo?tovú techniku a špi?kový software ako INVENTOR od firmy AUTODESK INVENTOR, PRO/ENGINEER a AUTOCAD.
 

汤姆叔叔影院