Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Spo?ahlivá prevádzka valivých lo?ísk nezávisí len od samotnej kvality lo?ísk. ?ivotnos? valivého lo?iska ovplyvňujú aj ?alšie faktory, najmä prevádzkové prostredie, odborná montá? a správna údr?ba. Stroje je potrebné udr?iava? v dobrom prevádzkovom stave. Okrem zabezpe?enia potrebnej súososti ulo?enia je nutné chráni? lo?iská aj pred externými teplotami, vlhkos?ou a zne?istením.

Musí by? zvolený správny postup montá?e a výber vhodného náradia, aby nedošlo k poškodeniu lo?ísk pri montá?i.

Dodr?iavanie plánov mazania a údr?by, kontrola prevádzkových podmienok je dôle?itým predpokladom pre maximálnu ?ivotnos? lo?ísk. K tomu slú?ia montá?ne manuály. Tieto ur?ujú inštrukcie pre montá?, demontá? a kontrolu lo?ísk.

Montá?, demontá? a údr?bu lo?ísk musia vykonáva? kvalifikovaný a odborne spôsobilý personál. Dobre pripravení a zaškolení ?udia pou?ívajúci správne zariadenia mô?u zní?i? poškodenie lo?ísk pri montá?i a údr?be.


KINEX BEARINGS, a.s. dbá na spo?ahlivos?, kvalitu lo?ísk a zabezpe?uje odbornú a správnu montá? a údr?bu svojich lo?ísk nielen školením pracovníkov svojich zákazníkov, ale vydáva a odporú?a montá?ne návody, montá?ne predpisy a katalógy vád, ktoré majú prispieva? k zvyšovaniu ?ivotnosti a trvanlivosti svojich lo?ísk.
 

Dokumenty na stiahnutie


Základné pravidlá pri montá?i a demontá?i lo?ísk sú uvedené v prilo?enej publikácii.

Montá?, demontá? a poruchy valivých lo?ísk (ve?kos? 4,8 MB).

Katalóg poškodení pou?ívaných lo?ísk sú uvedené v prilo?enej publikácii.

Katalóg poškodení pou?ívaných lo?ísk (ve?kos? 3,9 MB)

 

汤姆叔叔影院