Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Lo?iská sú neoddelite?nou sú?as?ou otá?avého pohybu a patria k najdôle?itejším sú?astiam strojov a zariadení. Ich poslaním je vykonáva? otá?avý pohyb pri vysokých za?a?eniach, pri pôsobení rôznych síl v rôznych prostrediach prevádzky. U? nieko?ko desa?ro?í sa v rôznych priemyselných odvetviach v rámci údr?by a generálnych opráv demontujú lo?iská, následne sa opravujú a znovu dávajú do prevádzky.

Obvykle majú svoju dobu trvanlivosti a preto sú podrobované plánovanými intervalmi údr?by krátko pred koncom trvanlivosti alebo pri neplánovaných výpadkoch. Pravidelná odborná údr?ba valivých lo?ísk zvyšuje ich prevádzkovú ?ivotnos? a zabezpe?uje vyššiu úroveň bezpe?nosti v prevádzke ko?ajových vozidiel.

Pri plánovanom procese údr?by resp. pri neplánovaných výpadkoch sú lo?iská podrobované prehliadke a posúdeniu ich stavu. Na lo?iskách sa nesmú vyskytova? ?iadne poškodenia. V prípade zistenia poškodenia sú tieto lo?iská nahradzované novými, pri?om ich výmena mô?e by? nákladná a dodacia doba dlhá. Vzhliadnuc na charakter a mieru poškodenia lo?iska mô?u by? takéto lo?iská po renovácií navrátené do prevádzky.

Tu je na mieste otázka, ako zní?i? náklady na údr?bu a zároveň zvýši? prevádzkovú trvanlivos? a celkovú ?ivotnos? lo?ísk?

Odpove?ou je renovácia lo?ísk.


Renovácia je definovaná ako proces údr?by na pred??enie prevádzkovej spôsobilosti a ?ivotnosti valivých lo?ísk, ktoré u? boli v pou?ívaní.

Renováciu je mo?né popísa? ako obnova funk?ných ?asti lo?iska, ktorá je vykonaná odobraním namáhaného objemu materiálu alebo náhradou valivých teliesok novou sadov teliesok resp. vnútorných krú?kov.

Renovácia valivých lo?ísk pre ko?ajové vozidlá je ?alšou slu?bou KINEX BEARINGS, a. s. v segmente ko?ajových vozidiel. Túto slu?bu ponúka KINEX BEARINGS, a. s. na certifikovanom pracovisku pri vyu?ití dlhodobých skúsenosti v oblasti výroby valivých lo?ísk. Slu?bu je mo?né pou?i? pre nápravové val?ekové lo?iská do ko?ajových vozidiel pre nákladnú a osobnú prepravu. Ponúka krátke dodacie termíny, zrovnate?nú kvalitu a ni?šie ceny renovovaných lo?ísk oproti novým lo?iskám.

Kvalifikovanou renováciou od KINEX BEARINGS, a. s. mô?u zákazníci získa? nasledovné výhody:

  • Zní?enie vlastných nákladov na údr?bu
  • Pred??enie doby prevádzkovej trvanlivosti lo?ísk
  • Zlepšenie celkovej spo?ahlivosti ko?ajových vozidiel
  • Zabránenie (vyhnutie sa) šrotovania
  • Zní?enie dopadu na ?ivotné prostredie v?aka recyklácii lo?ísk

Analýzy nákladov a výnosov ukázali, ?e rekondíciou valivých lo?ísk v porovnaní s nákupom nových lo?ísk sa získava potenciál úspor, ktoré sa mô?u dosiahnu? medzi 50 a? 80%. Je to závislé na zlo?itosti a stave ka?dého lo?iska.

Valivé lo?isko nemô?e by? v zásade pou?ívané donekone?na, skôr ?i neskôr dôjde k únave materiálu. Trvanlivos? lo?iska je po?et otá?ok, ktoré vykoná jeden krú?ok k druhému krú?ku a zá?a?e pokia? sa neobjavia prvé príznaky únavy materiálu na jednom z krú?kov alebo na valivom telese. Skúsenosti z kvalifikovanej renovácie ukazujú, ?e renovované lo?iská mô?u dosiahnu? takmer rovnakú ?ivotnos? a spo?ahlivos? ako nové lo?iská.

 

 
汤姆叔叔影院