Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Školenie montá?e, demontá?e a údr?by val?ekových lo?ísk pre ko?ajové vozidlá

Školenia zákazníkov prevádza skúsený a technicky zdatný kolektív in?inierov. Základná pozornos? školiaceho tímu je zameraná predovšetkým na odborné vzdelávanie a rozširovanie vedomostí našich odbytových zákazníkov. Obsah a h?bka odovzdávaných znalostí sa orientuje v prvom rade na rozšírenie znalostí o našich produktoch, ?alej na zlepšenie spo?ahlivosti pri manipulácií s našimi produktmi, pri montá?i a demontá?i lo?ísk. Pôsobí preventívne pri dodr?iavaní pokynov a postupov pre správnu montá? a demontá? lo?ísk a ich pou?ívanie. 

Jedná z najdôle?itejších oblastí, kde sa valivé lo?iská KINEX po?ívajú je ?elezni?ná doprava. Z tohto dôvodu sa vä?šia ?as? školiacej ?innosti orientuje na túto oblas?. KINEX BEARINGS, a.s. ponúka a vykonáva odborné školenia a praktické uká?ky montá?e a demontá?e valivých lo?ísk do nápravových skríň ko?ajových vozidiel. Cie?om týchto školení je vyškoli? a zvýši? spo?ahlivos? personálu montá?nych prevádzok pre správny výkon montá?e valivých lo?ísk, ktorá je podmienená pou?itím správnych postupov, náradia, meradiel a mazania. Na základe po?iadaviek zákazníkov sú vykonané odborné školenia pre oblas? ko?ajových vozidiel nákladnej dopravy, metra, prímestskej dopravy a lokomotív.

Školiaci tím KINEX BEARINGS uskuto?ňujú ka?dý rok mno?stvo odborných školení po celej Európe (Slovenská republika, ?eská republika, Nemecko, Švaj?iarsko, Rakúsko, Po?sko, Ma?arsko, Srbsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko,...). Školenia vykonávajú aj mimo Európu.

Po úspešnom absolvovaní školení sú pracovníkom zákazníka vydávané osved?enia o spôsobilosti prevádza? montá?, demontá? a údr?by lo?ísk KINEX.

Okrem prevádzania školení u zákazníkov, školiaci tím spolupracuje i v oblasti spôsobilosti montá?nych pracovísk u týchto zákazníkov. Odporú?a meradlá, nástroje, pomôcky, mazadlá a zariadenia, ktoré sú dôle?ité pre správne vykonanie montá?e, demontá?e a údr?by lo?ísk. 

 

汤姆叔叔影院