Download prospektov

 

Vyber lo?ísk

(Rozmery v mm)
Vnútorny priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkaj?í priemer Presne
≤ D ≤ D =
?írka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

Kontrola kvality tepelného spracovania:

  • kontrola dodr?ania po?adovaného re?imu tepelného spracovania
  • kontrola tvrdosti (Certifikácia NADCAP na metódu merania tvrdosti: pod?a ROCKWELLA – HRC, pod?a BRINELLA – HBW)
  • metalografická kontrola mikroštruktúr
  • kontrola mechanických vlastností – trhacie skúšky

 

Kontrola kvality výroby:

Pre kontrolu kvality sme dostato?ne vybavený potrebnými zariadeniami, medzi ktoré patria aj:

  • súradnicový merací systém GLOBÁL od spolo?nosti DEA
  • Lineárny výškomer LH 600E od spolo?nosti Mitutoyo

 

                              

汤姆叔叔影院